• Lorem ipsum

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige commerciële overeenkomsten met PigeonFeed (afdeling van T.T.T. bvba), gevestigd te Venecolaan 52A, 9880 Aalter, en met als BTW nummer BE0448964696 (hierna PigeonFeed genoemd). Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met PigeonFeed aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van PigeonFeed van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten die met PigeonFeed worden gesloten.

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door www.pigeonFeed.be aangeboden goederen en diensten, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. PIgeonFeed behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle goederen, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege PigeonFeed, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites, webshops of catalogi. PigeonFeed kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. PigeonFeed heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van PigeonFeed is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van goederen zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een webshop/-site bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde goederen doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De webshop van PigeonFeed is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over zijn/haar goederen en activiteiten. PigeonFeed heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. PigeonFeed kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de webshop niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de webshop ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de webshop kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. PigeonFeed verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van PigeonFeed te kennen en te aanvaarden. PigeonFeed behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor PigeonFeed onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. PigeonFeed en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de webshop. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en/of de factuur zijn opgenomen. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.

Artikel 6. Betaling

Alle prijzen van goederen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief de toepasbare 21% of 9% BTW, afhankelijk van het soort goederen dat wordt aangekocht en conform de BTW wetgeving. Dit staat steeds duidelijk vermeld op de factuur. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling. De klant is PigeonFeed die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door PigeonFeed worden gecorrigeerd. PigeonFeed kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 7. Levering

Goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor PigeonFeed de bestelling aanvaardt. De levering van goederen zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. PigeonFeed heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. PigeonFeed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. PigeonFeed neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. PigeonFeed verbindt zich er toe de te leveren goederen zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is PigeonFeed niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. De goederen, zelfs Franco verzonden, reizen op risico van de klant.

Artikel 8. Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt en indien nog niet elektronisch betaald, integraal, netto, zonder korting en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel  onmiddellijk bij bestelling op de webshop, tenzij anders overeengekomen. Het wisselkoersrisico is ten laste van de klant. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt PigeonFeed zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt PigeonFeed zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van PigeonFeed tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met PigeonFeed. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

Artikel 10. Overmacht

PigeonFeed is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij PigeonFeed, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door PigeonFeed. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van PigeonFeed. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de webshop of in catalogi en andere drukwerken en digitale pubiciteit van PigeonFeed zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 12. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer goederen worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van PigeonFeed. PigeonFeed zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van PigeonFeed. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Artikel 13. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van PigeonFeed beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. PigeonFeed staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. PigeonFeed is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij PigeonFeed toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. PigeonFeed verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. PigeonFeed biedt de in de wet voorziene guaranties. PigeonFeed is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Artikel 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het district van de verkoper.